Kérjük olvasd el az alábbiakban összefoglalt Adatkezelési Irányelveinket, mert ebből a tájékoztatóból megismerheted a weboldalunkon megadott személyes adataid kezelésével kapcsolatos tudnivalókat, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat is.

Jelen tájékoztató anyagot, az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének [a továbbiakban: GDPR] megfelelően Klemencz Henrik ev (adósz.: 68335364-1-33, nyilvántartási szám: 51598057)  továbbiakban: Adatkezelő teszi közzé, az általa a www.bejarhatoutazasok.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal) megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban.

Adatkezelés helye:

Webhosting – EZIT KFT

Preambulum

Számunkra kiemelt fontosságú cél, a weboldal látogatói, valamint a weboldalon listázott termékek, vagy tevékenységünk iránt érdeklődők (együtt: érintettek) által rendelkezésre bocsájtott személyes adatok védelme, az érintettek információs önrendelkezési jogának biztosítása.

Elkötelezzük magunkat az érintettek személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget tesz. Adatkezelőként a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen tájékoztatóban részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Milyen célból kezelünk személyes adatokat?

A túrajelentkezés során elkérünk olyan adatokat, melyek a túrázóink és közöttünk lévő kapcsolattartást és ügyviteli folyamatokat könnyítik meg. Ezeket zárt adatbázisban tároljuk, harmadik fél számára nem adjuk át. A túra végeztével ezeket az adatokat töröljük

Milyen jogalapokon kezelünk személyes adatokat?

Itt felsoroljuk, hogy milyen jogalapon kezelünk személyes adatokat, és azt is, hogy pontosan milyen típusú személyes adatokat kezelünk:

A weboldalon listázott szolgáltatással kapcsolatos adásvételi szerződések teljesítéséhez (kiszállítás és számlázás)
Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, telefonszám, email cím, szolgáltatás igénybe vételéhez  kapcsolódó pénzügyi adatok, számlázási név és cím)
Jogalapok:GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, azaz személyes adataidat a te konkrét hozzájárulásoddal kezeljük; GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, azaz az adatkezelés a veled kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

A marketing tevékenységhez kapcsolódó adatok (hírlevél küldés, személyre szabott ajánlatok,)
Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím, hírlevél leiratkozás

Jogalapok:GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, azaz személyes adataidat a te konkrét hozzájárulásoddal kezeljük

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

Személyes adatokat az alábbi időtartamban kezeljük:

Weboldalunkon listázott szolgáltatásokra vonatkozó adásvételi szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok – szerződések teljesítését követő 5 év,
marketing tevékenységhez kapcsolódó adatok – a hozzájárulásod visszavonásáig

Azokat az iratoknak, amelyek a számviteli nyilvántartások alapjául szolgálnak, 8 év a megőrzési ideje.
A fent meghatározott időtartamon túl is szükséges lehet a személyes adatoknak a megőrzése amennyiben, folyamatban lévő bírósági vagy egyéb jogi eljárások során, az irányadó jogszabályoknak való megfelelés igazolása, jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében arra szükség van.

Sütik alkalmazása

A weboldal cookie-kat (továbbiakban: sütik) használ(hat) annak érdekében, hogy fokozzuk a látogatói élményt és teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk részedre. A weboldal használatával elfogadod a sütik használatának feltételeit.

A böngésződben elhelyezett sütiket bármikor letilthatod vagy törölheted is, a böngésződ beállítások menüpontjában, a „sütik törlése” opcióval.

Adatbiztonság

A személyes adataidat tároló szerverek megfelelő biztonsági rendszerekkel védett, illetéktelenek által semmilyen módon hozzá nem férhető szerverteremben kerültek elhelyezésre. A weboldalt kiszolgáló szerverekhez távolról hozzáférni teljes körűen csak különösen titkosított csatornán van mód, kizárólag olyan személyek számára, akiknek erre szüksége van a szerver üzemeltetéséhez.

Az érintettek jogai

Hozzáférési jog
Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos – a Rendelet 15. cikkében meghatározott – információkhoz hozzáférést kapj.

Helyesbítéshez való jog
Jogosult arra, hogy kérésedre késedelem nélkül helyesbítsük a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheted, hogy a hiányos személyes adataidat kiegészítsük.

Törléshez való jog
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rád vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A törléshez való jogodat nem gyakorolhatod, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Korlátozáshoz való jog
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzuk az adatkezelést, ha a Rendelet 18. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különöse, ha vitatod a személyes adatok pontosságát; vagy az adatkezelés jogellenes és ellenzed az adatok törlését; vagy tiltakoztál az adatkezelés ellen.

Adathordozhatósághoz való jog
Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt akadályoznánk.
Ennek feltétele, hogy az adatkezelés a hozzájárulásodon alapul és automatizált módon történik.

Hozzájárulás visszavonásának joga
Jogosult vagy arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor visszavond. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Panasztétel, bírósági jogorvoslat

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ).
Jogosult vagy arra, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyél, ha megítélésed szerint a rád vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a Rendeletet. A felügyeleti hatóság döntésével szemben bírósági jogorvoslatra vagy jogosult.

Amennyiben úgy véled, hogy személyes adataid kezelése nem a Rendeletben foglaltaknak megfelelően történt és ezzel megsértettük a Rendelet által biztosított jogaidat, bírósághoz fordulhatsz.
Magyarországon az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik. Velünk szemben indított perben főszabály szerint a Fővárosi Törvényszék illetékes.

Személyes adatok forrása

Személyes adataidhoz a te konkrét hozzájárulásoddal jutunk hozzá, a weboldal használata során.